Södertörns Radioamatörer (SödRa)

Föreningspolicy 2009­03­30, senast reviderad 20150209

 

    1. Verksamhetsidé

Södertörns Radioamatörer (SödRa) är en radioklubb öppen för alla radiointresserade, även utanför det naturliga upptagningsområdet Storstockholm och Södertörn.

SödRa vill nå alla nationaliteter, ålders­ och yrkeskategorier för gemensam samvaro, grund­ och vidareutbildning inom radio o teknik.

SödRa vill främja utnyttjandet av våra amatörradiofrekvenser, för radiokontakter såväl nationellt som internationellt.

SödRa vill speciellt nå barn och ungdomar för att lägga grunden till en livslång hobby med många olika nischer och utvecklingsmöjligheter, oavsett kön.

SödRa vill underlätta för äldre medlemmar att utnyttja sin hobby genom uppmuntran och praktiska insatser.

SödRa vill i samklang med Föreningen Sveriges Sändareamatörer verka för hobbyns utveckling i vårt moderna samhälle.

SödRa kan vara en sambandsresurs då samhället har behov för sådana insatser lokalt eller regionalt, speciellt i krislägen.

    1. Mål och Inriktning/Vision

Södertörns Radioamatörer (SödRa) vill fortsätta att utveckla sin mötesverksamhet, där intressanta föredrag och demonstrationer samt social samvaro med radiokörande är huvudkomponenter.

Vi arbetar för att vår klubbstuga skall vara en naturlig samlingsplats för våra medlemmar.

SödRa vill i klubbstugan ge medlemmarna möjlighet att använda bra radioutrustning och antenner till olika slag av amatörradiotrafik.

SödRa vill erbjuda kurser för blivande radioamatörer, likväl som möjligheter till vidareutbildning och fördjupning inom amatörradio och radioteknik.

Vår ambition är att nå ut till ungdomar och till kvinnor och även hos dessa grupper väcka intresse och engagemang för vår verksamhet.

Vi vill främja såväl historisk som ny teknik.

SödRa vill få fler engagerade i en utvecklande hobby.

    1. Värdegrund

Redan i amatörradions barndom skrevs regler för hur en radioamatör ”uppför sig” både i etermediet och personligen som god vän och som föredöme för andra. Dessa regler kan sammanfattas i några få ord som Hänsyn, Tolerans, Ärlighet, Samarbetsvilja och Ödmjukhet.

Amatörradion är en internationell hobby och som radioamatör finns inga gränser för kön, etnisk bakgrund, religion, samhällsställning eller nationalitet. Vi alla är en enda stor familj på ca 3 millioner människor. Vi använder alltid ett vårdat språk och religion eller politik diskuteras aldrig ”över radion”.

Vi tolererar ingen form av mobbning och vi verkar för att aktivt motverka detta.

Skulle mobbning uppstå är det styrelsens ansvar att ingripa.

Vi verkar för säker miljö, trafiksäkerhet och trygghet vid färd till och från våra aktiviteter.

    1. Jämställdhet

Som redan noterats i vår ”Värdegrund” görs inom amatörradiorörelsen världen runt ingen skillnad avseende kön. Alla behandlas lika. Regler och krav är alltid lika för kvinnor och män, oavsett om det gäller radiotävlingar eller prov för erhållande av amatörradiocertifikat.

Det är SödRa:s ambition att få fler kvinnor som intresserade medlemmar.

    1. Droger

Policyn är att droger inte är förenligt med klubbens aktiviteter.

Vid aktiviteter i klubbens regi skall alkoholhaltiga drycker ej serveras.

Det är en självklarhet att ledare/instruktörer/lärare skall föregå med gott exempel och att alla medlemmar gör sitt bästa för att policyn skall upprätthållas.

Föreningspolicyn antagen vid SödRa:s styrelsemöte 2009­02­12.

Reviderad 2009­03­30 i anslutning till styrelsens möte hos föreningskonsult Calle Strand på Haninge kommun. Kompletterad vid Styrelsemöte 2010­01­23.

Reviderad 2010­12­16 i anslutning till styrelsens möte hos föreningskonsult Calle Strand på Haninge kommun. Reviderad vid styrelsemöte 20150209.