.. och så här dags är tanken att saker och ting ska ha hunnit komma till beslut. Tyvärr är det inte riktigt så i alla sammanhang. En del agendapunkter är segare än andra och det tar tid att ena alla intressenter för en viss fråga med tanke på hur stora skillnader det finns i olika världsdelar när det gäller teknikutvecklingen.

Kortkurs för hur allt hänger ihop

För den som inte riktigt har koll på alla turerna så, om vi börjar uppifrån, så har vi alltså ITU, som är ett FN-organ med ansvar för att utveckla världens kommunikationssystem, framför allt de som går via radio så att alla världens folk ska kunna dra nytta av de tekniska landvinningarna,

Det högsta beslutande organet är Världsradiokonferensen, WRC, som vanligen hålls var fjärde år. Där har alla ITU:s medlemsländer rösträtt och alla beslut sker genom konsensus, dvs alla måste vara överens om beslutet. I år det är 150 medlemsländer representerade och mer än 3500 delegater är anmälda och alla ryms, sittande, i den största möteslokalen! För att alla ska kunna följa med sker det simultantolkning vid de större mötena på alla sex ITU-språken så att ovasett vilket av dessa språk som talaren använder så kan jag välja att lyssna på engelska.

20191101 164740

Den största möteslokalen med runt 3500 sittplatser.

På WRC beslutar man i princip om vilka ändringar som ska göras i ITU:s Radioreglemente, RR. RR innehåller en förteckning över användningen av alla praktiskt användbara frekvenser och hur de används i olika delar av världen. RR har ingen direkt rättsverkan på enskilda utan kan ses som en mellanstatlig överenskommelse. I resp land är det sedan resp telemyndighet, i Sverige PTS, som bestämmer hur frekvenserna ska användas utifrån de olika WRC-besluten.

En av sakerna som avhandlas på WRC är vilka punkter som ska upp på agendan för nästkommande WRC, dvs 2023 i vårt fall.

Under de fyra åren till nästa konferens ska de olika frågorna utredas, mätningar ska göras, rapporter skrivas för att kunna leda fram till ett beslut på nästa WRC.

Arbetet med studierna bedrivs på flera olika fronter, dels nationellt inom PTS, men också internationellt i CEPT och ITU, men även EU har tankar om hur saker och tings ska vara. I alla dessa fora finns det arbetsgrupper där PTS deltar med personal i de grupper med frågor som är av intresse för Sverige.

CEPT är en europeisk sammanslutning för post- och telemyndigheter och svensk representant i CEPT är PTS. Inom CEPT försöker vi enas om de olika frågorna till nästa WRC eftersom ett CEPT-förslag till ITU väger mycket tyngre än ett förslag från ett enskilt land när det sen ska diskuteras med andra regionala organ från olika världsdelar.

Förslagen går sedan till motsvarande arbetsgrupper inom ITU och även där deltar PTS i de olika arbetsgruppernas arbete.

Till slut är, förhoppningsvis, de olika frågorna utredda och förslag skrivna och då ska det översättas till de sex officiella språken inom ITU.

Sen är der dags för WRC och då har det blivit 2023 och processen börjar om.

Inom CEPT finns det en slags "resultattavla" där man kan se hur de olika agendapunkterna går framåt. Du hittar den här: https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/page/current-status-of-work-at-wrc-19/

Frågan om amatörernas 50 MHz har agendanummer 1.1 och den är klar i diskussionsgrupperna men ska nu upp för att läsas i det första plenarmötet. Varje dokument ska godkännas under två olika plenarmöten. Den första gången kallas det gör "blue", den andra gången för "pink". Det lever kvar sedan allt distribuerades på papper som var i olika färg för att hålla rätt på i vilken fas varje dokument bedann sig, Nu är det bara en färgad rand i word-dokumentet ;-)

Förhoppningsvis har ingen några åsiker om dokumentet för i så fall kan det skickas tillbaka till arbetsgruppen för att funderas på igen...

Frågan om amatörradio i 50 MHz har t.ex hittills diskuterats på ett drygt tiotal mötestillfällen, var och ett 75 minuter långt och med kanske nåt hundratal deltagare.

Nu i slutet av konferensen börjar tidsbristen märkas och det är möten både vardagar och helgdagar och ofta från 8 på morgonen fram emot midnatt eller tom senare för att hinna bli klar inom tidsramarna. Alla dokument som produceras ska ju sedan översättas och korrekturläsas i tid innan de avslutande plenarmötena så det är mycket som ska hända och en tuff tidplan.