Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har nyligen pubilcerat en rapport "13 år av forskning om elektromagnetiska fält och hälsa" där man redovisar var forskningen står idag när det gäller riskerna med att utsättas för olika slag av strålning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det för stunden inte finns några vetenskapliga belägg för att EMF från t.ex mobilmaster, kraftledningar, WiFi eller normal användning av mobiltelefoner påverkar hälsan hos vuxna. Hur det ligger till för barn har man ännu inte lyckats komma fram till då  material från långtidsstudier av tillräckligt hög klass saknas.

Rapporten redovisar dagens kunskapsläge när det gäller all form av strålning som faller inom SSM:s ansvarsområde, dvs såväl magnetiska- som elektriska fält liksom radiostrålning.

Generellt saknas fortfarande tillräckligt många långtidsstudier som har tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att kunna dra säkra slutsatser av hur kroppen påverkas. Det finns studier som visar på ökad stress, påverkan på sömnen och ökad risk för cancer men ofta har det varit begränsat urval eller så har resultatet inte gått att upprepa i ett annat försök och då kan man ändå inte dra några säkra slutsatser.

Du hittar rapporten (som är på engelska)  här