Sådana prefix används mycket inom elektroniken eftersom värden där ofta är mycket stora eller mycket små, t.ex GHz för en Miljard Hertz eller pf, som är en Biljondels Farad.

Nu har behovet av mycket "stora" och mycket "små" prefix ökat och man har därför lagt till fyra stycken, två för stora och två för små värden. De nya prefixen är Quetta, Ronna, Ronto och Quekto.

Quetta, Q, har namnet "Kvintiljon" och anger värdet 1030, eller en etta med 30 noller efter...
Ronna, R, har namnet "Kvardiljard", med värdet 1027, dvs en tusendel av Quetta.
Ronto, r, är på motsvarande sätt 10-27 och kallas "Kvardriljarddel".
Qekto, q, är då följaktligen 10-30 med namnet "Kvintiljondel".

Det är en ganska grannlaga uppgift att komma på namnen för de olika prefixen eftersom de inte får ha olämpliga betydelser i något språk. Symbolen för prefixet får inte heller krocka med förkortningen för någon enhet, så ett av förslagen när det gällde de nya namnen, "Hella" med symbolen "H", gick bort då den kolliderade med enheten henry som förkortas "H". Sen vill man också att motsvarande små och stora prefix ska ha samma symbol, den ena som gemen och den andra som versal.

Man kan se att sättet att namnge prefix och symbol varierat över tiden. De prefix som funnits längst är ju kilo, hekto, deci, centi och milli och deka även om just den inte är så känd. Där har prefixnamn och symbol inte följt något mönster mer än att symbolen varit första bokstaven i prefixnamet men alla symbolerna anges med gemener, dvs har liten bokstav. Inte heller paren Mega och Mikro förljer något system men där har man gjort symbolen "M" för Mega, versal för att markera att det är ett "stort" värde jämfört med "µ" som anger ett "litet" värde och visserligen är gemen men där man slängt in en grekisk bokstav istället.

Men med tiden har man infört lite mer system i namngivningen för att standardisera det bättre.

Bortsett från hekto och kilo så är alla "stora" prefix, dvs de har en positiv exponent, angivna med versaler, t.ex M, G, T för Mega, Giga och Tera. På samma sätt är alla "små" prefix, dvs de med negativa exponenter, angivna med gemena symboler, t.ex m, n och p för milli, nano och pico.

Visste du förresten att, med undantag för de sex prefixnamnen som funnits längst, alla prefix som anger "stora" värden slutar på bokstaven "a", t.ex Giga och Tera, medan alla prefix som anger "små" värden slutar på bokstaven "o", t.ex pico och nano.

Du kan läsa mer om SI-prefix på Wikipedia

Då stänger vi avdelningen för värdelöst vetande för den här gången...